Demkaweg 11 EB

3555 HW Utrecht

Telefoon

030 - 243 22 37

1. Advocatenkantoor Ilkdogan / mr. S. Ilkdogan is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s Gravenhage.

2. Op de dienstverlening van Advocatenkantoor Ilkdogan / mr. S.Ilkdogan is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

3. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan mr. S. Ilkdogan. U kunt ook direct de klachtenfunctionaris van mr. S. Ilkdogan, mr. H.G.J. Ligtenberg benaderen met uw klacht.

4. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

5. Mr. S. Ilkdogan of mr. Ligtenberg zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht.

6. Mocht mr. Ilkdogan danwel mr. Ligtenberg uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer mr. S. Ilkdogan of mr. H.G.J. Ligtenberg niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.

7. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van mr. S. Ilkdogan of mr. H.G.J. Ligtenberg
indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

8. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.

9. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal 10.000 euro. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal 10.000 euro, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

10. Mr. S. Ilkdogan zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

11. De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. U kunt het regelement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag.

12. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Adressen
Gegevens kantoorklachtenfunctionaris:
Mr. H.G.J. Ligtenberg
Vondellaan 130 | 3521 GH Utrecht | T 030 – 2819881 | F 030 – 2819882 | E contact@advocaat-ligtenberg.nl

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
tel. 070 – 310 53 10
Postbus 90600
2509 LP Den Haag