Demkaweg 11 EB

3555 HW Utrecht

Telefoon

030 - 243 22 37

ALGEMENE VOORWAARDEN

 Artikel 1

Advocatenkantoor Ilkdogan  is gevestigd te Utrecht met correspondentie adres Ondiep Zuidzijde 6, 3551 BW, Utrecht.

 Artikel 2

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Advocatenkantoor Ilkdogan, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden geheel uitgesloten.

 Artikel 3

Iedere aansprakelijkheid van advocaten van Advocatenkantoor Ilkdogan of mr S. Ilkdogan is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is.

 Artikel 4

Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van cliënten worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Advocatenkantoor Ilkdogan / mr S. Ilkdogan gegeven opdrachten de bevoegdheid van Advocatenkantoor Ilkdogan / mr S. Ilkdogan in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die cliënten te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Ilkdogan /mr S. Ilkdogan voor tekortkomingen van deze ingeschakelde hulppersonen is uitgesloten.

 Artikel 5

Ieder die gebruik maakt van de diensten van Advocatenkantoor Ilkdogan  / mr S. Ilkdogan geeft op voorhand aan degenen die deze diensten verlenen de toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door anderen van Advocatenkantoor Ilkdogan  / mr. S. Ilkdogan dan de direct betrokken adviseur(s) nuttig en /of noodzakelijk is in het kader van relatiebeheer ter kennis van die anderen te brengen.

 Artikel 6

Opdrachten worden uitsluitend door Advocatenkantoor Ilkdogan  / mr S. Ilkdogan uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitgevoerde werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen enkel recht ontlenen.

 Artikel 7

De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Ilkdogan  / mr S. Ilkdogan en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht.

 Artikel 8

Alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, door advocatenkantoor Ilkdogan  / mr S. Ilkdogan, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

Hetzelfde geldt voor medewerkers als stagiaires van Advocatenkantoor Ilkdogan  / mr S. Ilkdogan met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij niet langer werkzaam zijn voor Advocatenkantoor Ilkdogan / mr S. Ilkdogan.

 Artikel 9

Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan cliënt in verzuim is.

Indien cliënt in verzuim is, zijn onverminderd de overige rechten van het kantoor, alle vorderingen van het kantoor op cliënt dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken.

Alle buitengerechtelijke kosten die het kantoor heeft moeten maken in verband met de incasso van een vordering op cliënt zijn voor rekening van cliënt, met een minimum van 15% van de openstaande vordering.

Alle kosten die het kantoor heeft moeten maken in verband met een gerechtelijke procedure tegen cliënt zijn voor diens rekening, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij het kantoor als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

Indien cliënt een declaratie van een advocaat in een burgerlijke zaak onbetaald laat en, na daartoe door het kantoor bij aangetekende brief te zijn uitgenodigd, nalaat binnen de daarin gestelde termijn de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium te betwisten, heeft hij recht op begroting van de declaratie door de Raad van Toezicht conform artikel 32 e.v. van de WTBZ verwerkt, althans komt hem in rechte in redelijkheid daarop geen beroep meer toe. Het kantoor behoudt zich het recht voor om – voor of tijdens de uitvoering van een opdracht – van cliënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan het kantoor gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

 Artikel 10

Indien en zolang cliënt één of meer declaraties van het kantoor (gedeeltelijk) onbetaald heeft gelaten, kan het kantoor, wettelijk en/of tuchtrechtelijk bepaalde uitzonderingen daargelaten, het dossier van cliënt en/of al dan niet daarvan deel uitmakende, door cliënt bij het kantoor achtergelaten stukken onder zich houden en weigeren een opvolgend adviseur, aan welke door cliënt enige opdracht is verleend, toestemming te verlenen zijn werkzaamheden aan te vangen.

De tarieven

  1. Advocatenkantoor Ilkdogan / mr S. Ilkdogan hanteert een standaard uurtarief van 150,- Euro per uur ex btw en te vermeerderen met 5% aan kantoorkosten. Daarnaast worden zgn. verschotten in rekening gebracht aan cliënt. Dit betreffen deurwaarderskosten, kosten verbonden aan het verkrijgen van uittreksels (leges), kosten verbonden aan het voeren van de procedure bij een gerecht (griffierecht) en kosten van vertalingen, adviezen en dergelijke.

Advocatenkantoor Ilkdogan  / mr S. Ilkdogan biedt naast het standaard uurtarief meerdere diensten tegen een vaste prijs en cliënten kunnen in overleg met advocatenkantoor Ilkdogan / mr S. Ilkdogan vaste prijsafspraken maken. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

  1. Het kantoor declareert gewoonlijk een keer per maand achteraf over de gewerkte uren. Bij de declaratie wordt altijd een specificatie van de gewerkte uren meegezonden.

Advocatenkantoor Ilkdogan  / mr  S. Ilkdogan kan in overleg met cliënt afwijken afspraken maken inzake uurtarief en betalingsperiodieken. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

Artikel 11

Het kantoor neemt deel aan de Klachten-en Geschillenregeling Advocatuur.

Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.

De Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur kent een interne- en een externe klachtenprocedure.

De cliënt dient eerst de interne klachtenprocedure te hebben doorlopen om zijn/haar klacht bij de Geschillencommissie Advocatuur te kunnen neerleggen, tenzij Advocatenkantoor Ilkdogan / mr. S. Ilkdogan de klacht niet binnen vier weken na het indienen daarvan schriftelijk heeft afgehandeld.

Interne klachtenprocedure

Indien de cliënt een klacht heeft over de dienstverlening van het kantoor, zal hij/zij de klacht schriftelijk dan wel per-mail melden bij Advocatenkantoor Ilkdogan/mr. S. Ilkdogan onder opgave van de redenen van de klacht.  Advocatenkantoor Ilkdogan / mr. S. Ilkdogan zal alsdan proberen om met de cliënt tot een oplossing te komen.

De cliënt kan zich ook rechtstreeks wenden tot de klachtenfunctionaris van het kantoor, mr. H.G.J. Ligtenberg van Ligtenberg Advocatuur, die de klacht zal afhandelen conform de interne klachtenregeling van Advocatenkantoor Ilkdogan / mr. S. Ilkdogan.

Advocatenkantoor Ilkdogan / mr. S. Ilkdogan zal de interne klachtenregeling (*) aan de opdrachtgever voor of bij het totstandkoming van de overeenkomst tot opdracht ter hand stellen.

Externe klachtenprocedure

Ingeval mr. S. Ilkdogan en/of mr. Ligtenberg er niet in slagen de klacht over dienstverlening met de opdrachtgever tot een oplossing te brengen, dan kan de opdrachtgever de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de klacht volgens het reglement Geschillencommissie Advocatuur, op te vragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag.

Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.

Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.